Pontifical Oriental Institute

Course Schedule

Course Schedule 2023 - 2024

Day of the week:

Monday

8:30 AM - 10:15 AM
Lingua Italiana I
Ferrari
10:30 AM - 12:15 PM
Norme generali I: Titoli XXII, XXIX e XXX
Cristescu
Feb 12, 2024 - Mar 20, 2024
Lingua Italiana II
Ferrari
2:00 PM - 3:50 PM
Lingua Italiana I
Ferrari

Tuesday

8:30 AM - 12:15 PM
Lingua Italiana I
Ferrari
4:00 PM - 5:50 PM
Lingua latina II
Rizzo

Wednesday

8:30 AM - 10:15 AM
Introduzione al CIC
Rhode, Modrić, Kowal
10:30 AM - 12:15 PM
Norme generali I: Titoli XXII, XXIX e XXX
Cristescu
Feb 12, 2024 - Mar 20, 2024
2:00 PM - 3:50 PM
Codificazione canonica orientale
Coco
4:00 PM - 5:50 PM
Lingua latina II
Rizzo

Thursday

8:30 AM - 10:15 AM
Norme generali II: Titoli XIX, XX e XXI
Kuchera
10:30 AM - 12:15 PM
Lingua Italiana II
Ferrari
2:00 PM - 3:50 PM
Metodologia giuridica II
Ceccarelli Morolli
Lingua Italiana II
Ferrari
4:00 PM - 5:50 PM
Lingua latina II
Rizzo

Friday

8:30 AM - 10:15 AM
Lingua Italiana I
Ferrari
10:30 AM - 12:15 PM
Lingua italiana pratica
Ferrari